zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« Zapraszamy na VIII Mistrzostwa Wrocławia w Scrabble »

aztech, 2012-09-20 15:16:11

Ósme Mistrzostwa Wrocławia w Scrabble, 29-30 września 2012 Jeśli zasta­na­wia Was, co takiego powo­duje, że warto w tym roku odwie­dzić Wro­cław w ramach cyklu Grand Prix, możemy powie­dzieć z ręką na sercu, że lase­rów i baje­rów nie zabrak­nie. Choć dla nas naj­waż­niej­sze jest to, że w końcu udało nam się zna­leźć salę na miarę ocze­ki­wań - Waszych i naszych. Co zaś tyczy się atrak­cji - nie chcemy za bar­dzo zdra­dzać wszyst­kich szcze­gó­łów, ale możemy obie­cać, że znowu będzie od kogo wziąć auto­graf, czy zro­bić pamiąt­kowe zdjęcie. Jeśli zasta­na­wia Was mono­chro­ma­tyzm niniej­szej strony tur­nie­jo­wej, śpie­szymy poin­for­mo­wać, że cały kolo­ryt, jaki tylko udało nam się zna­leźć, został zapa­ko­wany do wiel­kiej skrzyni z bar­dzo dziw­nymi pokrę­tłami i zamknięty na sie­dem spu­stów, tak by dopiero 29 wrze­śnia mógł eks­plo­do­wać feerią barw w sali Wro­cław­skiego Klubu Anima. Jeśli, po tym wstę­pie, zasta­na­wia­cie się jesz­cze, czy warto się udać na Ósme Mistrzo­stwa Wro­cła­wia, to jesz­cze przed ich roz­po­czę­ciem pro­po­nu­jemy serię kon­kur­sów. O wszyst­kich dowie­cie się, zapo­wia­da­jąc swe przy­by­cie na Fejsbuku. No to co? Zgłaszacie się?

Dodaj swój komentarz

Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.

Komentując możesz używać składni Markdown.

Get Adobe Flash player

nasza strona na facebooku
galerie
tajskie kości ;)
tajskie kości

wersja „nie wszystko Wam wolno, robaczki”, powstała w styczniu 2014 © bodo